Skim Pembiayaan Perumahan

Kriteria Kelayakan

1. Warganegara Malaysia berasal dari Sarawak.
2. Permohonan mestilah berusia 21 tahun dan ke atas.
3. Permohonan tidak berstatus bankrup.

Dokumen yang diperlukan

1. Surat tawaran daripada Housing Development Corporation (HDC).
2. Borang permohonan pembiayaan.
3. Salinan kad pengenalan yang telah disahkan.
4. Bukti pendapatan (slip gaji, baucer pembayaran dsb..) termasuk penyata bank akaun.

Jenis-jenis hartanah yang dibiayai:

Semua jenis pembangunan perumahan dibawah Housing Development Corporation (HDC) dan skim rumah mampu milik yang telah diluluskan oleh Kerajaan.

Mutiara Home Financing Sarawak - housing loan
Borang Pra - Penaksiran
No. Tel

Saya / Kami dengan ini bersetuju dan membenarkan pihak Mutiara Mortgage Credit Sdn. Bhd. untuk meminta dan mendapatkan maklumat dan data peribadi yang dinyatakan dalam borang ini bagi tujuan memproses permohonan ini dan juga semua tujuan lain yang diperlukan dan dikehendaki berhubung dengan kemudahan yang diminta oleh saya / kami dalam borang ini termasuk memindahkan, menyimpan dan / atau mendedahkan data peribadi tersebut kepada mana-mana ejen kami yang diberi kuasa dan dilantik, anak syarikat di dalam atau luar Malaysia. Saya / Kami juga mengisytiharkan bahawa semua maklumat dan data peribadi yang dinyatakan dalam borang ini adalah benar, terkini dan tepat dan sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada apa-apa maklumat atau data peribadi yang dinyatakan dalam borang ini,saya/ kami berjanji akan memberitahu pihak Syarikat dengan segera.

Skim Pembiayaan Perumahan

Mutiara Mortgage & Credit

Housing loan Sarawak

Home loan Scheme Sarawak

Loan Calculator

Interest rate

Monthly Instalment

Mortgage Reducing Term

Financing Tenure

term loan

home loan payment schedule

home loan monthly repayments

latest epf statement
bank statement
stamp duties
payment receipt
sales purchase agreement

 3,570 total views,  1 views today